eng
Tagasi
 • eng
 • Põhikiri

  EESTI LAVASTUSKUNSTNIKE LIIT

  PÕHIKIRI

  1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Mittetulundusühing Eesti Lavastuskunstnike Liit (edaspidi Liit) on kutseliste teatri-, tele- ja filmikunstnikke ühendav kasumit mittetaotlev loomeliit.
  1.2. Liidu ametlik nimetus on EESTI LAVASTUSKUNSTNIKE LIIT.
  1.2.1. Tõlge inglise keeles on Association of Estonian Scenographers;
  1.2.2. tõlge prantsuse keeles on Union des Stenographes de l`Estonia;
  1.2.3. tõlge saksa keeles on Verbander Bühnebildner Estlands.
  1.3. Liidu tegevuse eesmärgiks on edendada Eesti lavakujunduskultuuri kõigis selle kasutusalades, kaitsta oma liikmete loomingulisi, ameti-, palga- ja sotsiaalseid huve, tagada liikmete professionaalsus oma erialal ja autoriõiguslik kaitse.
  1.4. Liit on juriidiline isik oma pangaarve, pitsati ja sümboolikaga. Liidu juhatuse asukoht on Tallinnas, Uus tänav 5.
  1.5. Liidul on õigus omada varasid, ta võib sooritada tehinguid kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  2. LIIDU TEGEVUS

  2.1. Liidu pädevus:
  2.1.1. esindab oma liikmete huvisid töölepingute, samuti loomingut reglementeerivate ja kaitsvate seaduste ja teiste normatiivaktide väljatöötamisel ja rakendamisel;
  2.1.2. esindab oma liikmeid autoriõiguslikes, loomingulistes, kutse-, töö-, ja majandusalastes suhetes;
  2.1.3. organiseerib oma liikmete erialast täiendamist;
  2.1.4. korraldab avalikke kunsti- ja kultuuriüritusi, tegeleb erialase info kogumise ja levitamisega;
  2.1.5. teeb koostööd teiste teatri- ja kultuurialaste organisatsioonidega ning ühendustega kodu- ja välismaal;
  2.1.6. taotleb oma liikmetele maksusoodustusi töövahendite hankimisel ja ateljeede üüride määramisel;
  2.1.7. kollektiivse esindamise organisatsioonina oma liikmete autoriõiguste teostamine, samuti autoritasude ja muude tasude kogumine ja jagamine kooskõlas seaduste ja käesoleva põhikirjaga.
  2.2. Liidul on õigus oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks osaleda üritustes ja projektides, korraldada korjandusi ja heategevuslikke näitusmüüke, luua arendusfond.
  2.3. Liidu vahendid moodustavad sisseastumis- ja liikmemaksudest, toetustest, kingitustest ja pärandustest ning muudest allikatest vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
  2.4. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Liidus peetakse raamatupidamise arvestust ja makstakse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud korras.

  3. LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  3.1. Liidu liikmeskond koosneb tegev-, au- ja toetajaliikmetest.
  3.2. Liidu tegevliikmeks võivad olla:
  3.2.1. kutselised eriharidusega kunstnikud, kes töötavad koosseisulistel kunstnikukohtadel teatris, televisioonis, filmistuudios või harrastusteatris vähemalt kaks aastat;
  3.2.2. vabakutselised eriharidusega kunstnikud, kes on kujundanud vähemalt 5 lavakujundust või 2 filmi;
  3.2.3. erialast haridust pakkuvas kõrgkoolis töötavad teatrieriala õppejõud.
  3.3. Liitu astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus juhatusele.
  3.4. Tegevliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega.
  3.5. Tegevliikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks juhatuse poolt kehtestatud korras ja suuruses.
  3.6. Tegevliikmel on õigus:
  3.6.1. saada autoriõiguslikku ja kutsealast kaitset ja informatsiooni Liidu tegevusest;
  3.6.2. võtta osa Liidu üritustest;
  3.6.3. kasutada Liidu käsutuses olevaid ainelisi ja olmelisi vahendeid;
  3.6.4. valida liidu esimeest, juhatust ja revidente;
  3.6.5. esitada auliikmete kandidaate;
  3.6.6. olla valitud Liidu valitavatesse ametitesse;
  3.6.7. hääletada üldkoosolekul kuni kahe mõjuval põhjusel puuduva tegevliikme eest volikirja alusel;
  3.6.8. omal soovil liidust välja astuda.
  3.7. Tegevliige on kohustatud:
  3.7.1. täitma Liidu põhikirja;
  3.7.2. osa võtma Liidu üldkoosolekust;
  3.7.3. tasuma ettenähtud tähtaegadel liikmemaksu. Pikaajalise haiguse, tööta oleku vms põhjusel võib juhatus vabastada liikmemaksu tasumisest täielikult, osaliselt või teatud ajaks. Pensionärilt liikmemaksu ei võeta.
  3.8. Tegevliige arvatakse Liidust välja, kui ta on rikkunud põhikirja, ei ole ühe aasta jooksul tasunud liikmemaksu või kuulub Liidust väljaheitmisele eetikakomisjoni ettepanekul.
  3.9. Tegevliikme väljaarvamise otsustab juhatus salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega.
  3.10. Liidu auliikmeks võib olla Eesti kultuurile erilisi teeneid osutanud isik, samuti oma tegevusega lavakujunduskultuuri olulise jälje jätnud, kuid aktiivsest tegevusest loobunud Liidu liige.
  3.11. Auliikmeks nimetamiseks on vajalik Liidu kahe tegev- või auliikme poolt kandidaadi esitamine juhatusele.
  3.12. Auliikmeks nimetamise otsustab juhatus salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega.
  3.13. Auliikmel on kõik tegevliikme õigused ja kohustused.
  3.14. Toetajaliikmeks kutsub juhatus isikuid, kes aineliselt või muul viisil toetavad Liitu.

  4. STRUKTUUR JA JUHTIMINE

  4.1. Liidu organid on üldkoosolek ja juhatus.
  4.2. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
  4.2.1. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Selle toimumise aja ja koha määrab juhatus, kes teatab liikmetele koosoleku toimumisest ja päevakorrast üks kuu ette.
  4.2.2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või kui seda nõuab vähemalt 1/10 liikmetest. Koosolek tuleb läbi viia hiljemalt kaks nädalat pärast seda, kui nõudmine juhatusse jõuab.
  4.3. Üldkoosolek:
  4.3.1. võtab vastu Liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi;
  4.3.2. valib Liidu esimehe ja juhatuse liikmed;
  4.3.3. annab hinnangu esimehe ja juhatuse tööle;
  4.3.4. vaatab läbi tegevus- ja finantsaruanded;
  4.3.5. kinnitab tegevusplaani ja eelarve ning otsustab liikmemaksu suuruse;
  4.3.6. valib üks kuni kaks revidenti;
  4.3.7. otsustab Liidu tegevuse lõpetamise üle;
  4.3.8 arutab Liidu tegevust ja huvisid puudutavaid küsimusi.
  4.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal on esindatud üle poole hääleõiguslikest liikmetest. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud või vormistasid eriarvamuse.
  4.5. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, tuleb 7 päeva pärast üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid olenemata esindatud häälte arvust.
  4.6. Otsused võetakse üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
  4.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tööd juhatus.
  4.8. Juhatus vastutab üldkoosoleku ees Liidu tegevuse eest ning tegutseb käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku poolt kindlaks määratud volituse piires.
  4.9. Juhatus:
  4.9.1. kutsub kokku üldkoosoleku, valmistab ette päevakorra ja arutamisele tulevad küsimused;
  4.9.2. valib oma koosseisust esimehe asetäitja, nimetab tööle teised vajalikud töötajad;
  4.9.3. lahendab kõik muud Liidu küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
  4.10. Juhatusel on kolm kuni üheksa liiget.
  4.11. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
  4.12. Allkirjaõigus Liidu nimel on selleks juhatuse poolt volitatud isikutel. Rahalistel dokumentidel peab olema kaks allkirja korraga – raamatupidaja ja juhatuse poolt volitatud isiku allkiri.
  4.13. Juhatuse koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda ka teiste juhatuse liikmete taotlusel. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koos on peale esimehe või asetäitja pooled juhatuse liikmed. Juhatuse otsused tehakse lihthäälteenamusega ja nad vormistatakse kirjalikult. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab esimehe hääl.

  5. LIIDU TEGEVUS LOOVISIKUTE JA LOOMELIITUDE SEADUSE RAKENDAMISEL

  5.1. Liidu liikme loomealal loodud või esitatud teosest teatamise ja registreerimise kord:
  5.1.1. Liidu liige on kohustatud teatama oma teosest kirjalikult hiljemalt 10 tööpäeva jooksul selle esiettekandest või avaldamisest;
  5.1.2. Liit on kohustatud teose registreerima 15 tööpäeva jooksul teate saamisest, kandes registrisse teose pealkirja, loomise või avaldamise aja.
  5.2. Loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimise kord ja komisjoni töökord:
  5.2.1. loometoetuse määramise komisjoni ülesandeid täidab Liidu juhatus;
  5.2.2. komisjon kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kuus.
  5.3. Loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle arvestuse pidamise kord:
  5.3.1. loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle peab arvestust Liidu korraldus- ja teabejuht loovisikute- ja vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registris;
  5.3.2. Liidu korraldus- ja teabejuht peab Liidu liikmeks olevate loovisikute registrit, millesse kantakse toetust saava loovisiku nimi, elukoht, isikukood, loovisikuna registreerimise päev, kuu ja aasta ning andmed loodud teose esituste kohta, loovisikuks olemise peatumise, loomeliidust väljaastumise või väljaarvamise kohta;
  5.3.3. Liidu korraldus- ja teabejuht peab vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registrit, millesse kantakse loovisiku nimi ja toetuse saamise ajavahemik. Registriandmete muutumise korral esitab Liit muudatused jooksvalt Kultuuriministeeriumile.
  5.4. Loovisikutele makstavate toetuste, stipendiumite ja muude hüvitiste maksmise kord:
  5.4.1. Liit kasutab toetust:
  5.4.2. loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele;
  5.4.3. loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks antavateks stipendiumiteks, kui toetust ei kasutata täielikult ära punktis 5.4.2. nimetatud otstarbel;
  5.4.4. loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse Liidu juhatusele;
  5.4.5. vabakutselisel loovisikul, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu, on õigus loometoetust saada vaid ühe loomeliidu kaudu;
  5.4.6. Liit otsustab toetuse määramise 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates;
  5.4.7. loometoetuse määramise korral makstakse vabakutselisele loovisikule toetust taotluse esitamise päevast arvates;
  5.4.8. loometoetust makstakse üks kord kuus rahast, mille selleks on sihtotstarbeliselt eraldanud Kultuuriministeerium.

  6. ARUANDLUS JA KONTROLL

  6.1. Liidu finants- ja aruandeaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  6.2. Juhatus esitab üldkoosolekule aastaaruande, mis vastab kehtivale seadusandlusele. Aastaaruanne peab valmis olema vähemalt 30 päeva enne üldkoosolekut.
  6.3. Revisjon esitab üldkoosolekule aruande oma tööst, mis peab valmis olema 14 päeva enne üldkoosolekut.

  7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

  7.1. Liidu ühinemine, jagunemine või likvideerimine viiakse läbi üldkoosoleku otsuse põhjal või muudel seadusandluses ettenähtud juhtudel.
  7.2. Liidu likvideerimise korral valib üldkoosolek vähemalt 3-liikmelise likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, selle volitused, likvideerimise korra ja kreeditoride poolt pretensioonide esitamise tähtaja.
  7.3. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle asjaajamise, kutsub kohale kõik liidu kreeditorid, realiseerib Liidu vara ja asub läbirääkimistesse kolmandate isikutega üldkoosoleku poolt antud juhtnööride kohaselt.
  7.4. Liidu tegevus loetakse lõppenuks likvideerimiskomisjoni otsusega, mis esitatakse üldkoosolekule. Kui pärast kreeditoride kõigi nõuete rahuldamist jääb Liidu vara järele, läheb Liidu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.
  7.5. Liidu ühinemisel või jagunemisel määrab üldkoosolek ühinemise või jagunemise põhimõtted, korra, tingimused ja tähtaja. Liidu õigused lähevad üle õigusjärglasele.
  7.6. Liidu ühinemise, jagunemise või likvideerimisega seotud vaidlused lahendab kohus või vahekohus poolte kokkuleppel (likvideerimise korral – pärast lõpparuande kinnitamist üldkoosoleku poolt).

  Põhikirja parandused vastu võetud üldkoosolekul 26.04.2019