Tagasi
 • eng
 • Toetused

  NB! Loomestipendiume ei ole loomeliidul tekkinud kriisiolukorras kahjuks võimalik maksta, aitame meie toetust vajavaid liikmeid.

   

  • Vabakutselise loovisiku loometoetus
  Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib Loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.
   
  Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.
   
  Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab LLS tingimustele, on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.
   
  Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on.
   
  Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
   
   1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
   2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
   3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (ega ole akadeemilisel puhkusel);
   4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
   5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
   6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
   7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.

  Loe lisa toetuse tingimuste kohta Loovisikute ja loomeliitude seadusest

  • taotluse blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • taotluse blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC, RTF
  • Esitada tuleb ka tõend maksuametist taotluse esitamisele eelnenud kalendrikuu sissetulekute kohta.
  • Vabakutselise loovisiku loometoetust makstakse kuus kuud. Toetust on võimalik kuueks kuuks pikendada, uus taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist. 
  • NB! Taotlejal on kohustus teha teatavaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, valeandmete esitamisega kaob loometoetuse taotlemise õigus kolmeks aastaks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetus tuleb tagastada (LLS §20 lg 2 ja 3).

  COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse maksmisel 2021. aastal:

  (1) COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei
  kohaldata 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18
  lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

  (2) 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada
  loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu
  võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse
  suuruses või töövõimetoetust kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse
  suuruses või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni ühe
  käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses.

  (3) 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat
  sissetulekut, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse
  suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga
  mittemaksustatavat tulu.“.

  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse saab esitada ELDL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina (kaisa@teatriliit.ee). Kui ELKL liikmel ei ole võimalik esitada taotlust elektroonilisel kujul, palun lahenduse leidmiseks võtta Kaisaga ühendust telefonil 521 3988. Loomeliit menetleb taotlust kuni 45 tööpäeva, arvates taotluse esitamisele järgnevast päevast, kuid samas nii kiiresti kui võimalik. Toetusega kaasnev haigekassa kindlustatus algab esimesel võimalusel pärast otsuse tegemist. Haigekassa kindlustatus kehtib üks kuu pärast toetuse lõppemist. Toetuse maksmise arvestus algab taotlusel olevast kuupäevast, pärast otsuse tegemist tagasiulatuvalt.

  • Loomestipendium

  Loomestipendiumit maksime rahast, mis jäi eelnevate aastate jäägina kultuuriministeeriumi eraldatud rahast, mille otstarve on maksta vabakutselise loovisiku loometoetusi. Kuna taotlusi loometoetustele tuli väga palju, kulus selleks ära ka eelnevate aastate jääk ning seetõttu ei ole liidul vahendeid, et maksta loomestipendiume. Loodame väga, et pandeemia-olukorra lõppedes ei vaja vabakutselised liidu liikmed enam toetust ning meile hakkab kogunema taas jääki, et saaksime maksta loomestipendiume.

  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • piletite esitamise näidis 
  • ELKL juhatuse otsusega (18.11.2019) kompenseeritakse ka 2021. aastal kõikide kultuuriürituste pileteid (teater, kino, näitus, muuseum, kontsert) 50% ulatuses, aga hüvitatav summa on 100 eurot liikme kohta.  
  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja piletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Ajal, mil teatriliidu kontor on suletud, võib digiallkirjastatud avalduse ja piletitest tehtud digijäädvustused saata e-postiga (kaisa@teatriliit.ee). Piletite originaalid saab kontorisse toimetada siis, kui taas kontoris tööle hakkame.
  • Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee.
  • Kompenseerida saame ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia. Piletil peab olema ka hind.
  • Kompenseerida saab ainult toimunud sündmuste pileteid. 

  Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

  2021. aasta pileteid ootame hiljemalt reedel, 17. detsembril.

   

  Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele 75% ulatuses. Vabas vormis avaldus ja retseptiravimite ostutšekid tuleb tuua või saata postiga liidu postkasti (ELKL, Uus 5, Tallinn, 10111). 

  Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.