Tagasi
 • eng
 • Toetused

  ELKL liikmetel on võimalus taotleda (loomestipendiumit), vabakutselise loovisiku loometoetust, kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni ja retseptiravimite hüvitust. Taotleja ei tohi olla liikmemaksuvõlglane ning loomeregistri info peab olema edastatud Kersti Prosale kvarrak@gmail.com või Kaisa Seinale kaisa@teatriliit.ee. Infot selle kohta, kas liikmemaks on tasutud, on võimalik küsida erialaliidu raamatupidajalt: Krista Laal 562 99557

   

  • Vabakutselise loovisiku loometoetus

  Loe lisa toetuse tingimuste kohta Loovisikute ja loomeliitude seadusest (NB! Muudatused seaduses alates 22.04.2020).

  Olulisemad muudatused taotlejale: (muudatused ei kajastu eespool oleval lingil seadusele)

  (!) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses (584 eurot).
  (!!) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus (584 eurot) ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.
  (!!!) Loometoetuse taotlemisel eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kohaldata loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet (toetuse taotlemise vahe ei pea olema kaks aastat).

  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
  • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või RTF
  • Vabakutselise loovisiku loometoetust makstakse kuus kuud. Toetust on võimalik kuueks kuuks pikendada, uus taotlus tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist. 
  • Kui isik kuulub mitmesse loomeliitu, esitab ta vastava taotluse igale loomeliidule eraldi. Vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda ainult nendest loomeliitudest, millele on tema pealt toetust arvestatud.
   Vabakutselisele loovisikule, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu ja kelle pealt arvestatav toetus on jaotatud mitme loomeliidu vahel, maksavad loometoetust need loomeliidud võrdsetes osades.

  • NB! Taotlejal on kohustus teha teatavaks kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, valeandmete esitamisega kaob loometoetuse taotlemise õigus kolmeks aastaks. Valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetus tuleb tagastada (LLS §20 lg 2 ja 3).

  Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse saab esitada ELDL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina (kaisa@teatriliit.ee), sest eriolukorras toimub töö toimub kodukontoris ja teatriliidu ruumid on suletud. Kui ELKL liikmel ei ole võimalik esitada taotlust elektroonilisel kujul, palun lahenduse leidmiseks võtta Kaisaga ühendust telefonil 521 3988. Loomeliit menetleb taotlust kuni 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisele järgnevast päevast kuid samas nii kiiresti kui võimalik. Toetusega kaasnev haigekassa kindlustatus ja toetuse maksmise arvestus algab taotlusel olevast kuupäevast, pärast otsuse tegemist tagasiulatuvalt.

   

  NB!  Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei tohi loomeliit määrata stipendumeid loovisikute loometegevuseks ega sellega seotud täiendusõppeks, eelnevate aastate jäägina on see raha ette nähtud välja maksmiseks vabakutselise loovisiku loometoetusteks vastavalt taotluste laekumisele.

  • Loomestipendium (2020. aastal ühele liikmele 400 eurot, taotluse alusel)
   • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF 
   • blankett arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

  Summa piirang tuleneb sellest, et ELKL juhatus on rahuldanud vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlusi, milleks riik meile raha eraldab ning seetõttu on loomestipendiumite maksmiseks jäänud fond vähenenud.

  Loomestipendiumi kasutamise tähtaja lõppedes on stipendiumi saaja ühe kuu jooksul kohustatud esitama sisulise aruande ja vormikohase finantsaruande

  • Finantsaruande blankett
   • välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
   • arvutis täitmiseks ja digiallkirjaga saatmiseks: DOC või ODT

  Eelnevale lisaks tuleb esitada kulusid tõendavad dokumendid, näiteks:

  • lennupiletite arve, pardakaardid, piletite eest tasumise maksekorralduse koopia
  • majutuse arve, maksmist tõendav maksekoralduse koopia
  • kohaliku transpordi piletid

  Esitatavad kuludokumendid olenevad sellest, mille jaoks ELKLilt toetust küsiti.

  Sisulises aruandes tuleb anda ülevaade projekti käigust, kordaminekutest, ebaõnnestumistest, kasust tuleviku perpektiivis, võimalusel soovitused liidukaaslastele.

  NB! Juhul, kui loomestipendium eraldatakse erialaseks enesetäiendamiseks ja ei eelda aruandluseks kuludokumente, tuleb kirjutada sisuline aruanne põhjalikum, et toetuse kasutamine oleks üheselt mõistetav. Millist liiki toetus eraldati, tehakse taotlejale selgeks juba taotluse esitamisel.

   

  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsioon 50% ulatuses
  • blankett välja printimiseks ja käsitsi täitmiseks: PDF
  • blankett arvutis täitmiseks DOC või ODT
  • piletite esitamise näidis 
  • ELKL juhatuse otsusega (18.11.2019) kompenseeritakse 2020. aastal kõikide kultuuriürituste pileteid (teater, kino, näitus, muuseum, kontsert) 50% ulatuses, aga hüvitatav summa on esialgu 100 eurot liikme kohta.  
  • Kultuurisündmuse piletite kompensatsiooni saamiseks tuleb avaldus ja piletid (originaalkujul) tuua või saata postiga Tallinnasse, Uus tn 5 kontorisse, korraldus- ja teabejuhi (Kaisa Sein) nimele. Ajal, mil teatriliidu kontor on suletud, võib digiallkirjastatud avalduse ja piletitest tehtud digijäädvustused saata e-postiga (kaisa@teatriliit.ee). Piletite originaalid saab kontorisse toimetada siis, kui taas kontoris tööle hakkame.
  • Kui tegemist on internetist ostetud piletitega ja saate taotluse digiallkirjastada, võib taotluse saata ka e-postile kaisa@teatriliit.ee.
  • Kompenseerida saame ainult selliseid pileteid, millel on seerianumber. Ilma seerianumbrita piletit saame kompenseerida juhul, kui lisate maksekorralduse koopia.

  Kõik Teatriliidu liikmed saavad kokkulepete kohaselt teatrites soodushinda, enamasti on selleks 50%. Kõikidele Eesti teatrite kassadele on saadetud info, kust nad saavad kontrollida soodustuse küsija kuuluvust Teatriliitu, juhul kui pileti ostjal puudub Teatriliidu liikmekaart. Teatriliidu liikmetele tehtavate soodustuste kohta on täpsem info Teatriliidu kodulehel.

  2020. aasta pileteid ootame hiljemalt reedel, 18. detsembril 2020.

   

  Võimalusel hüvitab ELKL oma liikmete erakorralisi kulutusi retseptiravimitele 75% ulatuses. Vabas vormis avaldus ja retseptiravimite ostutšekid tuleb tuua või saata postiga liidu postkasti (ELKL, Uus 5, Tallinn, 10111). Eriolukorra ajal võib saata tšekkidest pildid ja digiallkirjaga avalduse e-postile kaisa@teatriliit.ee. Kui töö kontoris taastub, saab originaaltšekid tuua kohale või saata postiga. Võimalusel tehke apteegist saadud tšekkidest (paber)koopiad, sest tšekid võivad loetamatuteks pleekida. Kui ei ole võimalik digiallkirjaga avaldust saata või tšekke digitaalselt edastamiseks jäädvustada, võtke palun Kaisaga ühendust (521 3988) – leiame lahenduse. Avalduse ja kuludokumendid võib esitada ka aasta jooksul hiljem.

  Tervisehüvitist saab taotleda ka Eesti Teatriliidust, täpsem kord kodulehel.